پروژه, دروس آموزش

تدریس مدیریت و برنامه ریزی پروژه – روش مسیر بحرانی (Critical Path Method)

توضیحات

در این بخش؛ فیلم تدریس مدیریت و برنامه ریزی پروژه – روش مسیر بحرانی (Critical Path Method) ارائه شده است. ماجرای روش مسیر بحرانی (Critical Path Method)، از داستانی آغاز شد که Eli Goldratt در سال 1984 تعریف کرد .مدیریت پروژه مسیر بحرانی (CPM) توالی وظایفی است که برای تکمیل به‌موقع هر پروژه خاصی باید در زمان معینی انجام شود. ایجاد یک نقشه مسیر بحرانی در کنترل پروژه شامل بررسی همه مراحل موردنیاز در طول آن مسیر برای رسیدن به یک نتیجه خاص است. مدیریت پروژه با استفاده از فرآیندهایی هم‌چون فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید